Home    About Yingkou     Welcome to YK    Government      Investment Guide    Business     Education & Culture
 -Home

  Government

      
-About Yingkou
-Welcome to Yingkou
-Government
-Investment Guide
-Business
-Education&Culture
-Living in Yingkou
-Travel in Yingkou
-Yingkou Port
-Mother's Day
-Sister Cities
-Friendly Cooperative Relationship Cities
Acting Mayor
-Xu Guiqing
 
Exe.Deputy mayor
-Wang Hongming
 
Deputy mayors
-
Dong Xu
-Wang Jiejiao
-Fan Xiaofeng
-
Weng Yongcai
-Gao Hongtao
-Ji Zhaohui
-Jin Li
-Zhang Xianbin
 Secretary-general
 -Li Xiubin
 -Departments

   Copyright by Yingkou People's Municipal Government.(2004) All rights reserved. 
     Homepage made by Yingkou Information Center. Liao ICP File:05015497
 webmaster@yingkou.net.cn  Tel: 86-417-2998801