Home    About Yingkou     Welcome to YK    Government      Investment Guide    Business     Education & Culture
 -Home

  Government

      
-About Yingkou
-Welcome to Yingkou
-Government
-Investment Guide
-Business
-Education&Culture
-Living in Yingkou
-Travel in Yingkou
-Yingkou Port
-Mother's Day
-Sister Cities
-Friendly Cooperative Relationship Cities
 -Mayor: Yu Gongbin
 - Exe.Deputy mayor
 -Wang Hongming
 -
Deputy mayors
 -
Dong Xu
 - Wang Jiejiao
 - Fan Xiaofeng
 -
Weng Yongcai
 -Gao Hongtao
 -Ji Zhaohui
 -Jin Li
 Secretary-general
 -Li Xiubin
 -Departments

   Copyright by Yingkou People's Municipal Government.(2004) All rights reserved. 
     Homepage made by Yingkou Information Center. Liao ICP File:05015497
 webmaster@yingkou.net.cn  Tel: 86-417-2998801